––––

Всеки път, когато планираш деня си. Когато правиш списък на задачите си или просто обмисляш какво да предприе­меш, спри и се запитай: Коя е пътеката на сърцето?

То­ва упражнение е много полезно, защото ще ти помогне веднага да отхвърлиш вариантите, които нямат сърце.

Дори когато си седиш вкъщи и се опитваш да решиш как да прекараш вечерта, задай въпрос за сърцето. Обър­ни внимание как някои от вариантите ти изглеждат ли­шени от сърце и празни, а други предизвикват тръпка на въодушевление всеки път, когато мислиш за тях.

Позволи на сърцето си да ти помогне да намериш пра­вилната посока. Забележи, че думата сърце е част от ду­мата кураж (смелост), а тя е част от окуражавам. Кога­то намерим пътя със сърце, се чувстваме окуражени да действаме.

––––

Смелостта е използването на сила, за да преодоля­ваш краткосрочни предизвикателства и да постигнеш дългосрочни цели.

––––

За да се научиш как да израстваш, първо трябва да имаш свободата да се свързваш с онова, което искаш, и да се откъсваш от онова, което не искаш. Никой не мо­же да ти даде тази свобода. Тя е твое рождено право като човешко същество

–––-

Трябва да разкъсате мъглата на общественото вли­яние, според което животът ви трябва да се подчинява на набор от правила, диктувани от други. Нямате по­добно задължение. Единствените ви реални ограничения са вашите решения и последствията от тях. Вие сте свободни и независими същества. Как ще решите да из­ползвате тази свобода, зависи от вас.

––––

Когато си поставиш цел, която подобрява настояща­та ти реалност, какво значение има колко време ще ти е необходимо да постигнеш крайния резултат? Дали ще отнеме една седмица или пет години, е без значение. Ця­лата пътека е забавна и приятна. И което е по-важно, ти се чувстваш щастлив и удовлетворен още в този мо­мент. Това те стимулира да предприемаш действия, мо­тивиран от радост, така че си и по-продуктивен. Вместо да преследваш цели, които мислиш, че ще те напра­вят щастлив в далечното бъдеще, фокусирай се върху такива, които те правят щастлив още сега.

––––

Не си създаден, за да живееш сбит под някой камък. Това не си ти. Продаваш се на безценица и ужасно подце­няваш истинските си способности. Това е твоята реал­ност и ти си отговорен за нея. Престани да се опитваш да отречеш този факт и се изправи лице в лице с него.

––––

В живота ти има само един истински авторитет и то­ва си ти. Ти вземаш решенията. Ти предприемаш дей­ствията. Ако чакаш някаква външна фигура, лидер или гу­ру да ти каже как да живееш живота си, значи не тър­сиш където трябва. Този лидер си ти. Независимо дали се чувстваш готов, или не, ти командваш.

––––